Xem tài liệu
Tên tài liệu: Luật BHXM 2006
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nội dung:Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước v
Số trang:37
Dung lượng:0,282 MB
Kiểu tài liệu:.doc
Lượt tải:5505
Tải về: Download